Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Dokumenty

REGULAMIN

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIEDŹNEJ Z/S W GRZAWIE

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1479) oraz Statutu nadanego Uchwałą

2.Biblioteka gromadzi zbiory: książki, czasopisma, audiobooki, dokumenty życia społecznego.

3. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne poprzez:

- Wypożyczalnię – wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie  prezencyjne (na miejscu);
- Filie biblioteczne: wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie prezencyjne (na miejscu).

4. Zbiory nieksiążkowe udostępniają: Wypożyczalnia GBP, Filia w Woli, Filia nr 2 w Woli – audiobooki
5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
6. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
7. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Bibliotece lub GBP– rozumie się Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedźnej z/s w Grzawie;
 • Użytkowniku, czytelniku, korzystającym – rozumie się każdą osobę odwiedzającą, wypożyczającą, korzystającą ze zbiorów, sprzętów i innych zasobów Biblioteki.

§ 2. Zasady rejestrowania użytkowników.

 1. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych uprawnieni są użytkownicy, którzy dokonali uprzedniego zapisu do Biblioteki.
 2. Przy zapisie należy:
 • zapoznać się z niniejszym regulaminem;
 • okazać aktualny dowód tożsamości lub inny dokument zawierający zdjęcie oraz         nr PESEL;
 • potwierdzić własnoręcznym podpisem na „karcie zapisu” dane i zobowiązanie w niej zawarte.

       3. Za użytkownika do 15 roku życia zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

       4. Przy zapisie użytkownika niepełnoletniego należy okazać aktualny dowód tożsamości lub inny dokument zawierający zdjęcie oraz nr PESEL rodzica lub opiekuna prawnego oraz legitymację szkolną osoby zapisywanej.

       5. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych na „karcie zapisu”.

§ 3. Karty biblioteczne.

 1. Użytkownik otrzymuje bezpłatną kartę biblioteczną do wszystkich agend GBP.
 2. Właściciel karty bibliotecznej zobowiązany jest do jej ochrony przed jej zniszczeniem i zagubieniem;
 3. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie;
 4. Zgubienie karty należy natychmiast zgłosić w Bibliotece, celem zablokowania konta;
 5. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby niepowołane przejmuje Biblioteka;
 6. Wydanie drugiej (i każdej kolejnej) karty jest płatne – zgodnie z cennikiem GBP.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do okazania karty bibliotecznej z chwilą wypożyczania na zewnątrz lub na miejscu.
 8. W razie rezygnacji z korzystania z usług Biblioteki, użytkownik zobowiązany jest do zwrotu karty bibliotecznej.

§ 4. Kaucje.

 1. Kaucje pobierane są w przypadku kiedy użytkownik nie jest mieszkańcem powiatu pszczyńskiego.
 2. Wysokość kaucji określona jest w cenniku opłat.
 3. Użytkownik, od którego pobrano kaucję w roku poprzednim, zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej wpłaty do wysokości obowiązującej w danym roku.
 4. Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować o tym fakcie Bibliotekę co najmniej 3 dni przed terminem jej wycofania.
 5. Po upływie 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki i stanowi jej dochód własny.

§ 5. Wypożyczanie.

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 książek, 5 tytułów audiobooków na maksymalnie 40 dni.
 2. Bibliotekarz ma prawo zwiększyć ilość wypożyczanych książek i audiobooków.
 3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów (udzielić prolongaty) na prośbę czytelnika, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Prolongata nie zostanie udzielona, gdy w dniu zgłaszania prośby o prolongatę czytelnik Biblioteki nie zwrócił w terminie innych materiałów bibliotecznych                lub ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki.
 5. Prośbę o prolongatę należy zgłosić najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.
 6. Czytelnik Biblioteki może otrzymać zgodę na prolongatę każdej wypożyczonej pozycji maksymalnie trzykrotnie.
 7. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 5 pkt. 1 termin zwrotu zbiorów do 14 dni, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 8. W razie braku książki, audiobooka użytkownik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajdują się poszukiwane zbiory.
 9. Użytkownik może rezerwować książki, audiobooki, których wypożyczenie jest chwilowo niemożliwe.
 10. Zarezerwowane zbiory należy wypożyczyć: w Bibliotece Centralnej (Grzawa, ul. Księża 19) i filiach bibliotecznych do 5 dni roboczych.

§ 6. Czytelnia i księgozbiory podręczne.

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest wpisanie się do rejestru odwiedzin.
 2. Książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
 3. Użytkownik może osobiście wybierać potrzebne książki po wcześniejszym poinformowaniu bibliotekarza.
 4. Po skorzystaniu z materiałów bibliotecznych, użytkownik oddaje materiały bibliotekarzowi lub pozostawia je w miejscu korzystania i informuje o tym fakcie bibliotekarza.
 5. Użytkownik jest zobowiązany poinformować bibliotekarza o przyniesionych ze sobą książkach.
 6. Użytkownik ma prawo do rezerwacji książki w przypadku korzystania przez kilka kolejnych dni z tych samych pozycji lub kiedy książka jest chwilowo wykorzystywana przez innego użytkownika.
 7. Ze zbiorów Czytelni i z księgozbioru podręcznego korzysta się na miejscu.
 8. W wyjątkowych przypadkach, na warunkach określonych przez bibliotekarza użytkownik może wypożyczyć potrzebne materiały biblioteczne do domu,                     z wyłączeniem dzieł o szczególnej wartości dla Biblioteki.
 9. Warunkiem wypożyczenia książki na zewnątrz jest wypełnienie i podpisanie rewersu.
 10. Za użytkownika do 15 roku życia rewers podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 11. Biblioteka udostępnia czasopisma na zewnątrz z wyjątkiem archiwalnych czasopism regionalnych.
 12. Jednorazowo można wypożyczyć 3 tytuły czasopism na okres 14 dni.

§ 7. Wypożyczanie międzybiblioteczne.

 1. Na prośbę użytkownika Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek.
 2. Ze zbiorów wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownik może korzystać na miejscu.
 3. Koszty związane ze sprowadzeniem książki z innych bibliotek pokrywa użytkownik.
 4. Wysokość kosztów określona jest w cenniku opłat.

§ 8. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością Biblioteki.
 2. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na stan książki, kasety, płyty przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Użytkownik odpowiada za szkody wynikłe wskutek zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych, a za użytkownika niepełnoletniego odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Wysokość odszkodowania określona jest w cenniku opłat.
 5. Użytkownik może za zgodą uprawnionego pracownika, dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej książki, audiobooka - inny egzemplarz, nie mniejszej wartości, przydatny Bibliotece.

§ 9. Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych.

 1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki, audiobooka  ponad termin określony w § 5 pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty, określone w cenniku opłat.
 2. Proces naliczania opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych rozpoczyna się po upływie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.

§ 10. Skargi i wnioski.

 1. Skargi i wnioski użytkownicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków, która znajduje się w Bibliotece.
 2. Skargi i wnioski użytkownicy mogą również zgłaszać do dyrektora Biblioteki lub osoby go zastępującej.

 § 11. Korzystanie z Internetu i komputerów.

 1. Prawo do korzystania z Internetu i komputerów maja czytelnicy powyżej 10 lat.
 2. Korzystający z Internetu i komputerów po raz pierwszy oraz na każdą prośbę bibliotekarza, jest zobowiązany okazać bibliotekarzowi kartę biblioteczną.
 3. Korzystający przed rozpoczęciem pracy jest zobowiązany wpisać się do księgi odwiedzin.
 4. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje w obecności bibliotekarza.
 5. Dźwięk towarzyszący programom multimedialnym może być emitowany tylko przez słuchawki, tak aby nie zakłócał pracy innych użytkowników Biblioteki.
 6. Słuchawki do komputera wydaje bibliotekarz na prośbę użytkownika.
 7. Informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i innych, należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 8. Zabrania się samowolnego usuwania usterek w działaniu komputera i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska komputerowego.
 9. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne            lub obraźliwe.
 10. Użytkownicy mają prawo do korzystania z komputerów i Internetu na następujących zasadach:
 • użytkownicy korzystają ze sprzętu komputerowego będącego własności Biblioteki;
 • użytkownik może korzystać z osobistego sprzętu komputerowego;
 • przeglądanie zasobów sieci Internetu jest możliwe przy pomocy przeglądarek zainstalowanych w komputerze i ogranicza się do serwisów World Wide Web;
 • korzystanie z Internetu jest nieodpłatne;
 • czas korzystania z Internetu – do 30 minut;
 • bibliotekarz może przedłużyć czas korzystania z Internetu, jeżeli na stanowisko pracy nie oczekuje inny użytkownik;
 • Użytkownik może podłączać osobisty sprzęt komputerowy do instalacji elektrycznej (kontakty, przedłużacze) w Bibliotece wyłącznie za zgodą bibliotekarza               i na swoją odpowiedzialność;
 • Użytkownicy mają prawo do zapisywania danych pobranych z Internetu na własnych nośnikach po wcześniejszym sprawdzeniu w. w. nośnika programem antywirusowym.

     11. Użytkownikom zabrania się:

 • instalowania na twardym dysku komputera oprogramowań, gier komputerowych, plików muzycznych, danych przyniesionych z zewnątrz na własnych nośnikach;
 • kopiowania oprogramowania, muzyki, filmów oraz używania sprzętu nagrywającego niezgodnie z przepisami prawa;
 • przeglądania i rozpowszechniania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc, obrażające uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim).

      12. Informacje uzyskane w Internecie można odpłatnie wydrukować, zgodnie z cennikiem opłat.

§ 12.  RODO w Bibliotece.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r (Dz.U. 2018.1000):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej    z/s w Grzawie, ul. Księża 19, 43-227 Miedźna
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej - aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  •  rejestracji jako czytelnika biblioteki, świadczenia usługi dostępu do zasobów i ich wypożyczania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia          o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. o - zadeklarowania chęci korzystania z usług biblioteki oraz akceptacji regulaminu, stanowiących formę zawarcia umowy pomiędzy czytelnikiem, a biblioteką na realizację ww usług.
  • Realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a także przetwarzaniu w celach księgowych.
  • Przetwarzania numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej jeżeli zostały one dobrowolnie podane w celach kontaktowych z czytelnikiem - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – jako dobrowolnie udzielonej zgody w celach kontaktowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące  na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez:
  • W przypadku danych czytelników - przez okres 3 lat od zakończenia aktywności czytelnika, pod warunkiem braku zaległości na jego koncie. W przeciwnym przypadku do czasu zakończenia procesu roszczeniowego wobec czytelnika.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem. Ponadto posiada Pani/Pan prawo   do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w odniesieniu do danych, dla których zgoda została udzielona.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową rejestracji jako czytelnika.

§ 13. Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik odpowiada materialnie za zagubienie, zniszczenie materiałów bibliotecznych oraz za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego                   lub oprogramowania.
 2. Użytkownik ma prawo pisemnie upoważnić wyznaczoną osobę do korzystania ze swojego konta czytelniczego. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność             za wypożyczenia dokonane przez osobę upoważnioną.
 3. Cennik opłat regulaminowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Decyzją uprawnionego pracownika użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 5. Użytkownik ma prawo odwoływania się do Dyrektora GBP.
 6. Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa na drodze sądowej.
 7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz głośnego korzystania  z telefonów komórkowych.
 8. Użytkownik będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostanie obsłużony.

 Bibliotekarz ma prawo  wyprosić z Biblioteki:

 • osoby zachowujące się agresywnie,
 • osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • osoby odbiegające swoim zachowaniem, ubiorem czy stanem higieny osobistej od ogólnie przyjętych norm, w szczególności utrudniającym lub uniemożliwiającym korzystanie z Biblioteki innym osobom.

      9. Użytkownik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i duże torby w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

 

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

 

§1. Kaucje

 1. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem powiatu pszczyńskiego wpłaca kaucję zryczałtowaną za każdą wypożyczona książkę i audiobook w wysokości 30,00 zł
 2. Wysokość kaucji za 1 książkę może być większa, o ile wartość rynkowa książki przekracza wyżej wymienioną wartość zryczałtowaną.
 3. O wysokości kaucji decyduje dyrektor lub uprawniony pracownik  Biblioteki .

§2. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Wysokość odszkodowania za zagubioną lub uszkodzoną książkę ustala dyrektor Biblioteki lub uprawniony pracownik w zależności od wartości i roku wydania zagubionej lub zniszczonej książki:
 1. Książki wydane do roku 1999:
 • Beletrystyka: od 5,00 zł do 40,00 zł
 • Książki popularno-naukowe: od 10,00 zł do 50,00 zł
 1. Książki wydane po roku 2000:
 • Aktualna wartość rynkowa
 1. Zagubienie lub zniszczenie jednego tomu z dzieła wielotomowego: aktualna cena rynkowa całego dzieła

 §3.  Poszanowanie i zabezpieczenie audiobooków.

 1. Wysokość odszkodowania za zagubiony lub zniszczony audiobook stanowi jego aktualna wartość rynkowa.

§4. Przetrzymywanie książek.

 1. Za przetrzymywanie książek i audiobooków ponad termin określony w Regulaminie Wypożyczalni Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1,00 zł od woluminu lub tytułu (audiobook)za każdy rozpoczęty miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Opłaty są naliczane niezależnie od wysyłanych upomnień.
 3. Koszty upomnień wynoszą:
 • Pisemne (list zwykły) –  5,00 zł
 • Pisemne  (list polecony) – 7,00 zł
 • Telefoniczne (każde) – 2,00 zł
 1. Upomnienia wysyłane drogą e-mailową są bezpłatne.

§5. Pozostałe usługi

 1. Wydruk ksero czarno-białe tylko materiałów będących własnością biblioteki :
 • Teksty i obraz A4 jednostronnie : 0,40 zł
 • Tekst i obraz A4 dwustronnie:      0,50 zł
 • Tekst o obraz A3 jednostronnie:   0,60 zł
 • Tekst i obraz A3 dwustronnie:      0,70 zł
 1. Wydruk komputerowy materiałów będących własnością biblioteki:
 • 1 strona tekst czarno-biały: 0,50 zł
 • 1 strona tekst kolor: 0,80 zł
 •  Obraz : 3,00 zł
 • Skanowanie :0,30 zł
 1. Wydanie drugiej i kolejnych kart bibliotecznych – 5 zł
 2. Koszty związane z wypożyczeniami międzybibliotecznymi pokrywa użytkownik według aktualnie obowiązujących taryf opłat pocztowych i bibliotecznych. Użytkownik przed zamówieniem materiałów bibliotecznych jest informowany o przewidywanej wysokości opłat.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Cennik obowiązuje w placówkach świadczących poszczególne usługi.
 2. Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny