Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Ogłoszenia

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty

 – umowa o pracę

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista - umowa o pracę

Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie  

Wymiar czasu pracy: ¼ etatu

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie średnie lub wyższe
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, podatków dochodowych, ubezpieczeń społecznych;
 4. doświadczenie  w pracy zawodowej minimum 1 rok;
 5. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office i urządzeń biurowych;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Mile widziana znajomość programu SYMFONIA

 

Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. dobra organizacja pracy oraz dokładność w jej wykonywaniu;
 4. odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność;

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. pełna obsługa dokumentacji pracowniczej - umowy, aneksy, zaświadczenia, świadectwa pracy                      

              i inne;

 1. naliczanie płac pracowników, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych itp.;
 2. prowadzenie rejestru  umów zlecenia i o dzieło oraz ich rozliczanie;
 3. rozliczanie podatków dochodowych osób fizycznych;
 4. rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie);
 5. przygotowanie skierowań i prowadzenie rejestru badań okresowych pracowników i szkoleń BHP ;
 6. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników;
 7. rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, obsługa programu ZUS „Płatnik";
 8. rozliczanie składek PPK;
 9. sporządzanie sprawozdań dot. stanu zatrudnienia i płac dla GUS;
 10. Prowadzenie kasy GBP;
 11. Sporządzanie informacji, deklaracji, zeznań, rozliczeń określonych odrębnymi przepisami prawa;
 12. Sporządzanie inwentaryzacji;
 13. Prowadzenie zakładowej składnicy akt;
 14. Odpowiedzialność za sprawy związane z BHP i p. poż. zakładu pracy;
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

            Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys (CV)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kopie świadectw pracy
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem
 6. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 1)
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie, ul. Księża 19, 43-227 Miedźna lub pocztą na adres wyżej wskazany w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 r. (do godz. 18.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko specjalisty" (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej : https://gbpmiedzna-grzawa.naszabiblioteka.com

 

ZAŁĄCZNIKI:

										

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 02.08.2022, 10:49

Zgoda RODO

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny