Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza

 – umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

 

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności  pracownika 

Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie 

Wymiar czasu pracy: na zastępstwo, pełny wymiar czasu pracy

 Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Minimum wykształcenie średnie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 6. Znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 7. Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych
 8. Mile widziana wiedza w zakresie animacji oraz realizacji zajęć edukacyjno-rozwojowych

Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 2. Łatwość nawiązywania kontaktu
 3. Dobra organizacja pracy
 4. Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 5. Kreatywność
 6. Wysoka kultura osobista, komunikatywność
 7. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 8. Zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 2. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 3. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 4. Przyjmowanie nabytków bibliotecznych.
 5. Opracowywanie zbiorów
 6. Udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 7. Skontrum księgozbioru
 8. Dbałość o stan powierzonego mienia
 9. Prowadzenie statystyk i sporządzanie sprawozdań
 10. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami z terenu gminy Miedźna w zakresie wydarzeń kulturalnych,
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys (CV)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kopie świadectw pracy
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność  z oryginałem
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach                              i umiejętnościach
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 1)
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie, ul. Księża 19, 43-227 Miedźna lub pocztą na adres wyżej wskazany w nieprzekraczalnym terminie do 21października 2019 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza" (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej : www.biblioteka.miedzna.pl; https://gbpmiedzna-grzawa.naszabiblioteka.com

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny